واگنر کاشت دانه قابل اتصال fairdale ایلینوی

finglish/persian

finglish/persian-word-freqtxt In finglish Finglish-to-Persian converterfinglish Finglish-to-Persian converter...

پایان نامه های ایران

نیروی كار سالخورده، از آن جهت قابل اهمیت است كه خروج آنها به معنای فراهم ساختن فرصتهای شغلی برای نیروی كار تازه وارد به ویژه فارغ التحصیلان دانشگاهی است برای نیروی كار سالخورده تعاریف ....